Kerkdiensten

Op zondagmorgen begint de kerkdienst in principe om 9.30 uur. De organist begeleidt de samenzang (als er gezongen mag worden). We maken vaak ook gebruik van een beamer. In de kalender op de homepage kunt u zien wie er voorgaat op zondag.

Iedereen is van harte welkom!

Kliederkerk

Ongeveer 7 keer per jaar is er voor de jonge kinderen uit Leimuiden en Rijnsaterwoude Kliederkerk. Kliederkerk probeert op een interactieve manier de kinderen bij de Bijbel en het geloof te betrekken. Het is op zondag van 12 uur tot ongeveer 13.30 uur. Eerst is er een actief programma met een soort workshops/stations waar iets te doen is. Daarna volgt een korte viering. We sluiten af met een gezamenlijke maaltijd.

Kliederkerk is een initiatief van de prot. gemeente Rijnsaterwoude, de prot. gemeente Leimuiden en de parochie van de St. Jan de Doperkerk.

Datums voor 2021/2022 : 3 oktober, 14 november, 19 december, 23 januari, 27 maart, 29 mei, 26 juni.

Catechisatie 12+ 14+en 18+

Samen leren en ontmoeten!

Onze tieners en jongvolwassenen willen we graag zien groeien naar een persoonlijke relatie met Jezus Christus, leren leven uit Gods beloften en naar zijn geboden, toerusten om als christen te leven, te getuigen en te dienen, laten ontdekken welke gaven ze hebben en welke taak ze daarmee kunnen vervullen in de gemeente, voorbereiden op het openlijk uitkomen voor hun geloof.

Er zijn twee catechesegroepen: 12 tot 15 jarige en de 16+.

De eerste groep is op maandag van 19.00 – 20.00 uur en de tweede groep is op dinsdag. We komen om de 2 à 3 weken bij elkaar in het Schoolhuis. De start is op maandag 11 en dinsdag 12 oktober 2021.

Wie zich wil aanmelden om mee te doen kan contact opnemen met ds. Mariska Kloppenburg.

Werkgroep ‘de Drecht’

Sinds begin 2004 participeert de Protestantse Gemeente te Rijnsaterwoude in de toen al bestaande evangelisatiecommissie van de Gereformeerde en Hervormde kerk van Leimuiden. Een aantal activiteiten vindt plaats op camping “de Drecht”, andere in Leimuiden of Rijnsaterwoude. Op camping “de Drecht” heeft de commissie een gebouw tot haar beschikking, “de Ark”.

De evangelisatiecommissie ziet als haar belangrijkste taak: In onze eigen omgeving mensen in aanraking brengen met het evangelie, voor het eerst of opnieuw.

Activiteiten die de evangelisatiecommissie organiseert zijn:

  • Van juni t/m augustus iedere zondag evangelisatiedienst op camping ”de Drecht”
  • In de zomervakantie evangelisatie-recreatiewerk op camping “de Drecht”, vooral gericht op kinderen en tieners. Dit werk wordt gedaan door zogenaamde dabar-teams (jongerenteams), die door de evangelisatiecommissie begeleid worden
  • In de zomermaanden eens in de twee weken bingo voor volwassenen op camping “de Drecht’
  • Evangelisatiediensten in Leimuiden en/of Rijnsaterwoude
  • Het verspreiden van evangelisatielectuur

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de werkgroep ‘Camping de Drecht’, Frans Vink.

Sing-in

In het Liedboek en de Evangelische Liedbundel staan veel prachtige liederen. Liederen voor jong en oud. Ook liederen uit oudere bundels als Johan de Heer en de Hervormde bundel (1938) en liederen uit nieuwere bundels als Opwekking en Taizé. Liederen speciaal voor kinderen en voor tieners. Het is goed die beter te leren kennen. Om God daarmee te loven en te prijzen! Om er zelf kracht en energie uit op te doen. Om je geloof erdoor te versterken. Daarom zijn er ook dit seizoen de sing-ins.

De sing-in wordt een keer per twee maanden op zondagavond om 19.00 uur gehouden in het koor van de Woudse Dom.

Lectio Divina

Op woensdagavond 22 september om 19.00 uur starten we weer met Lectio Divina in de Woudse Dom. We lezen dan een Bijbeltekst meerdere keren door….wat raakt….wat roept de tekst op. We sluiten af met gebed en muziek. Rond 19.45 uur is het afgelopen. Iedereen welkom, geen voorkennis nodig. Doe wel iets warms aan en neem eventueel een kleedje mee, het kan fris zijn in de kerk.

Datums voor 2021 : 22 september, 27 oktober, 24 november, 15 december 27/10, 24/11, 15/12

Rigoza

Wat is Rigoza?
Rigoza staat voor ‘Rijnsaterwoude in gesprek op zondagavond’. Vergeleken met de erediensten staat het onderlinge gesprek meer centraal. Rigoza begint overigens wel met een ‘liturgisch moment’, waarin zingen, bidden en bijbellezen hun plaats hebben. De gesprekken vinden plaats aan de hand van bepaalde thema’s, meestal gekoppeld aan het jaarthema. Rigoza staat open voor jong en oud, kerkelijk of niet.

De avonden zijn op zondag en beginnen om 19.00 uur in het koor van de kerk. Graag tot ziens bij Rigoza!

Datums 2021 : 10 oktober, 14 november, 12 december

Emmaüs

Voor alle gemeenteleden èn alle andere belangstellenden is er Emmaüs als vorm om het christelijk geloof (beter) te leren kennen, daartoe gestimuleerd te worden en erdoor gevoed te worden.

Gelovigen en belangstellenden kunnen met dit materiaal samen op weg gaan; op de weg naar en van het geloof in Jezus Christus.

Emmaüs beoogt dan ook het bevorderen van contacten van gelovigen en buitenkerkelijken, dat deze laatsten Jezus Christus als Heer en Verlosser leren kennen, en dat gelovigen en belangstellenden samen groeien in het geloof.

Er draaien verschillende groepen. In alle groepen en bij onszelf merken we groei in ons geloof en in onze onderlinge band. Ook op andere momenten is dat te merken. Prachtig!

Als u geïnteresseerd bent in deelname aan een Emmaüs kring kunt u contact opnemen met ds. Mariska Kloppenburg.

Woudse Dom maaltijd

Om anderen met het evangelie te bereiken, is het nodig om hen te ontmoeten en te leren kennen. Samen eten bevordert dat en heeft een lage drempel. Daartoe organiseren we van tijd tot tijd een zogenaamde Woudse Dom maaltijd.

Opgeven voor de Woudse Dom maaltijden kan bij Lisette van Doorn.

Aanvangstijd ca. 18.00 uur.

Contactpersoon Lisette van Doorn

Solidariteitskas

In de Bijbel (Nieuwe Bijbelvertaling) is het woord solidariteit slechts één keer te vinden. Die ene zin is echter zeer krachtig en veelzeggend.
“En houdt de liefdadigheid en onderlinge solidariteit in ere, want dat zijn offers waarin God behagen schept.” (Hebreeën 13:16)

Door uw bijdrage – een offer – aan de Solidariteitskas houdt u de onderlinge solidariteit tussen gemeenten in ere.
Zo ondersteunen gemeenten elkaar om levendig en krachtig midden in de wereld te staan. Sommige gemeenten lopen tegen grenzen aan. Aan ideeën ontbreekt het niet, maar wel aan menskracht, ruimte of geld. Voor hen is er de Solidariteitskas.

Uw Bijdrage.
Als gemeente vragen we jaarlijks een bijdrage van € 10,-. Voor elk belijdend lid wordt € 5,- afgedragen.

Kerkbalans

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk in Nederland en de Oud-Katholieke Kerk. Drie kerkgenootschappen die al sinds 1973 een beroep doen op een financiële bijdrage voor de plaatselijke geloofsgemeenschappen. In alle vrijheid en bescheidenheid vraagt uw eigen plaatselijke kerk u om gul te geven.
 
U beslist zelf welke bijdrage u aan deze actie wilt geven. De bijdrage is overigens (deels) aftrekbaar van de belasting.*
 
*Uw bijdrage aan Kerkbalans valt onder ‘Giften aan goede doelen’ of ‘Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI)’. Als u kiest voor een periodieke schenking is zelfs het hele bedrag aftrekbaar. 

Bibliotheek

Houdt u van lezen, bent u op zoek naar een boek dan kunt u elke zondag na de morgendienst in de bibliotheek een christelijk boek lenen.